Приказната започнува тука со отворањето на вратата